Search
  • Monika Blaszczak

#0 CHOREOMANIA: Witajcie w Naszej Bajce // Welcome to Our Fable

Updated: Sep 16, 2020


(For English version scroll down)


Witajcie W Naszej Bajce!

CHOREOMANIA to nowy projekt, w ramach którego będę publikować filmy, które mają służyć jako taneczna inspiracja lub ruchowe instrukcje. Filmy będą pojawiać się regularnie w okresie 3 miesięcy (czerwiec - sierpień 2020). Każdy film będzie opublikowany wraz z tekstem zamieszczonym na tej stronie.


To choreograficzny eksperyment, w którym będziemy wyobrażać i badać nowe sposoby poruszania się w post-pandemicznym świecie. Szukam sposobu poruszania się, który jest bardziej wsłuchujący się w swoje otoczenie, bardziej wrażliwe na życie wokół i wewnątrz siebie i bardziej świadomy wielkości czasu.


Możesz oglądać filmy i poruszać się z nimi (podobnie, jak może robisz, gdy ćwiczysz jogę, oglądając nauczyciela poruszającego się w filmie na youtubie - tyle że ja nie pokażę ci ruchu, jakie będziesz musiał/-a wykonać); albo tylko oglądaj i kontempluj w "bezruchu". Możesz oglądać w "bezruchu" i rozpocząć swoje ruchowe poszukiwania po obejrzeniu filmu. Albo najpierw zrobić poszukiwania ruchowe, a potem obejrzeć film. Baw się tym. Choreografuj swoje badania. Użyj swoich telepatycznych zdolności, by połączyć się ze mną i/lub innymi bytami.


Zmieszaj się ze swoim otoczeniem. Tańcz ze swoim światem.


Nie potrzebujesz mieć żadnego doświadczenia tanecznego ani zdolności ruchowych, aby wziąć udział w tym eksperymencie. Nie ma znaczenia twój wiek, profesja ani inne czynniki. Jesteś zaproszony do zabawy ze mną, z nami, ze światami. Witajcie w Naszej Bajce.


Tytuł następnego odcinka to: "Bezruch". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.CHOREOMANIA

projekt Moniki Błaszczak

mentor Aniela Błaszczak

muzyka: Camilla Isola

& "Witajacie w Naszej Bajce" Andrzeja Korzyńskiego z filmu "Akademia Pana Kleksa"

Projekt jest wspierany przez program "Kultura w Sieci" Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego

********************************

Welcome to Our Fable!

CHOREOMANIA is a new project, in which I'll be releasing videos meant to serve as dance inspiration and movement scores. The videos will be appearing regularly in the period of 3 months (June - August 2020). Each video will be accompanied by a text posted on this page here.


It is a choreographic experiment, in which we imagine and investigate new ways of moving in the post-pandemic world. I am searching for a way of moving which is more in tune with its surroundings, more sensitive to the life around and within it, more aware of the vastness of time.


You are invited to look at the videos and move (similarly like you may do with yoga, watching the teacher move in the youtube video - however, I won't show you what movements to make); or just watch and contemplate in stillness. You may want to watch in stillness and begin your movement explorations after the video finishes. Or do the movement research, and watch the video after. Play with it. Choreograph your research. Use your telapathic skills to connect with me and/or any other beings you wish.


Merge with your surroundings. Dance with your world.


You do not need any dance experience or movement skills to take part in this experiment. Your age, profession or other personal factors also don't matter. You are invited to come and play with me, with us., with the worlds. Welcome to Our Fable.


The title of the next episode is "Stillness". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.

CHOREOMANIA

project by Monika Blaszczak

mentoring: Aniela Blaszczak

music: Camilla Isola

& "Witajacie w Naszej Bajce" by Andrzej Korzynski from the movie "Akademia Pana Kleksa" ("Mister Blot's Academy")

The project is supported by the programme "Kultura w Sieci" ("Culture in the Internet") held by the Polish Ministry of Culture and National Heritage

47 views0 comments