Search
  • Monika Blaszczak

#1 CHOREOMANIA: Bezruch // Stillness

Updated: Sep 16, 2020For English version scroll down.Niespieszność staje się naszym narzędziem do rozkoszy i nauki.


Niespieszność staje się również narzędziem do czynienia nauki rozkoszą oraz narzędziem do uczenia się od naszych rozkoszy.W bezruchu jest siła rozkoszy, katorga niemożności, przestrzeń dla myśli, strach uwstecznienia. Gdy czuwamy w bezruchu, odwiedzają nas koszmary, wspomnienia, duchy.


Wszyscy byliśmy raz w bezruchu przez 9 miesięcy; a może nie do końca; a może w tym bezruchu transformowaliśmy się wielokrotnie w coraz to inne ciała, starsze, dojrzalsze.Świat kręci się nieustannie, kosmos jest niezmierzony, ruch dzieje się na najbardziej makro i najbardziej mikro poziomach w przestrzeni.Nie zatrzymasz się. Ale jeśli odważysz się spróbować (wiedząc, że poniesiesz porażkę), mogą spotkać cię ciekawe rzeczy po drodze.Tytuł następnego odcinka to: "Wielka Totalna Kosmiczna Choreografia". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.******************Unhurriedness as a tool for bliss-making and learning.

Unhurriedness becomes also a tool for transforming the learning into a bliss, and a tool for learnig from our blisses.

In stillness is the power of bliss, the horror of the impotence, the space for thought, the fear of retrogading. When we stay alert in our stillness, we get visited by the nightmares, the memories and the ghosts.

We've all once been in stillness for 9 months; or maybe not really; or maybe in this stillness, we transformed multiple times into always different bodies, older and more mature.

The world turns around constantly, the cosmos is unmeasurable, the movement happens on the most macro and the most micro scale in the space.

You won't stop. But if you dare to try (knowing that you'll fail), you might discover some interesting things on the way.


The title of the next episode is "The Grand Total Cosmic Choreography". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.10 views0 comments