Search
  • Monika Blaszczak

#4 CHOREOMANIA: Poszukując Przyjemności // Searching for Pleasure

Updated: Sep 16, 2020


For English version scroll down //


Podczas przymusowej izolacji w domach, kluczową aktywnością staje się poszukiwanie przyjemności.


Nie mogąc podróżować w siną dal po kuli ziemskiej, podróżujemy wewnątrz siebie - by odkrywać niezwykłe moce, które kryje ludzkie ciało.


Jedną z tych mocy jest umiejętność odczuwania przyjemności. Przyjemność może funkcjonować jako pomost lub jako portal do rzeczywistości, do której nie da się dotrzeć w żaden inny sposób.


Przyjemność jest dostępna w każdym momencie. Umiejętność odblokowania przyjemności jest konieczna, aby ciało mogło przetrwać oraz więcej niż przetrwać.


Sensualność nie różni się wiele od metafizyczności.


Tytuł następnego odcinka to: "Dotknij Rzeczy". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.******************


During lockdown at homes, a key activity becomes the searching for pleasure.


Not being able to travel around the globe, we travel inside ourselves - to discover the incredible powers that our bodies hold.


One of those powers is the skill of experiencing pleasure. Pleasure can function as a bridge or a portal into a reality which cannot be accesed otherwise.


Pleasure is available at each moment. The skill to unlock pleasure is necessary for the body to survive and more than survive.


Sensuality isn't much different from metaphysics.The title of the next episode is "Touch Things". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.


20 views0 comments