Search
  • Monika Blaszczak

#5 CHOREOMANIA: Dotknij Rzeczy // Touch Things

Updated: Sep 16, 2020


For English version, scroll down.


*********************


Dotknij rzeczy, aby rzeczy dotknęły ciebie.


Znajdź moment, aby moment znalazł ciebie.


Znajdź przedmioty w swoim otoczeniu, którym nie udzielałaś ostatnio uwagi. Przedmioty z przyjemnością udzielą uwagi tobie.


Ile nieopowiedzianych historii czeka na odkrycie.


Ile nienapisanych historii czeka na swoich autorów.


Otwórz się na niepewność i nieprzewidywalność, jaka cię czeka, po wkroczeniu w przestrzeń dzielonego dotyku.


Masz mniej kontroli, niż ci się wydaje. I jest to większy powód do radości, niż się spodziewasz.Tytuł następnego odcinka to: "Usiądź z Czasem". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.*************Touch things, so things can touch you.


Find a moment, so a moment can find you.


Find things in your environment, which you've not been paying much attention to. The things will surely pay attention to you with pleasure.


How many stories that haven't been told are waiting to be discovered.


How many stories that haven't been written are waiting for its authors.


Open up to the uncertainty and unpredictability that awaits you when you enter the space of shared touch.


You're less in control than what you think to have. And it's a better reason for joy than you expect.The title of the next episode is "Sit Down with Time". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.

8 views0 comments