Search
  • Monika Blaszczak

#6 CHOREOMANIA: Usiądź z Czasem // Sit Down with Time

Updated: Sep 16, 2020For English version, scroll down


******
Pandemia może być dobrą okazją, by usiąść z czasem i obserwować, jak płynie.

Nie robić nic innego, tylko obserwować upływanie czasu.


Jak długo można tak siedzieć?


Czy da się uchwycić różnicę pomiędzy oczekiwaniem, aż dany czas upłynie, żeby nowy mógł nadejść, a biernym obserwowaniem upływania czasu?


Kiedy tak siedzisz z czasem, rozejrzyj się po miejscu, w którym jesteś. Co zauważasz? Czym jesteś otoczony?


Doświadczaj tego miejsca tak jesteś, w czasie teraźniejszym, ale spróbuj się również otworzyć na doświadczanie tego miejsca w czasie przeszłym i czasie przyszłym. Pozwól swojej fantazji i intuicji pokazać ci różne oblicza tego miejsca pochodzące z różnych czasów.


Przekonaj się, jaki terapeutyczny wpływ może mieć na ciebie poświęcenie odrobiny czasu na bierne siedzenie z czasem.


Tytuł następnego odcinka to: "Zaakceptuj zmianę". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.


************************

A pandemic can be a good opportunity to sit with time and watch it flow.


Do nothing else but watch time pass.


How long can you sit like this?


Is it possible to capture the difference between waiting for a given time to pass for a new one to come, and passively observing time pass?


As you sit like this with time, take a look around where you are. What do you notice? What are you surrounded by?


Experience this place as you are, in the present tense, but also try to open yourself to experiencing this place in the past and the future. Let your fantasy and intuition show you the different facets of this place, its looks from different times.


Find out what therapeutic effect it can have on you to spend a little time sitting passively with time.The title of the next episode is "Embrace the Change". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.

6 views0 comments