Search
  • Monika Blaszczak

#7 CHOREOMANIA: Zaakceptuj zmianę // Embrace the change

Updated: Sep 16, 2020For English version scroll down


********


Zmiany przychodzą, czy tego chcemy, czy nie. Możemy się na te zmiany otworzyć lub się nim przeciwstawiać.


Taniec umożliwia eksplorację tego momentu przejścia - od tego, co teraz, do tego, co następuje.


Ten moment jest jak latanie. Unosimy się przez moment w zawieszeniu nie podjętej jeszcze decyzji.


Zanim podejmę decyzję o swoim kolejnym ruchu, próbuję sobie wyobrazić, jaki ruch mógłby to być. Wymyślam różne opcje. Nie decyduję się na swój pierwszy pomysł.

Szukam nowych możliwości, o których wcześniej nie pomyślałam.


Jest to moment, w którym mogę siebie samą zaskoczyć.Tytuł następnego odcinka to: "Idziemy na spacer". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.------------


Change comes, whether we like it or not. We can open up to these changes or oppose them.


Dance makes it possible to explore this moment of transition - from now to what follows.


This moment is like flying. We float for a moment in the suspension of a decision that has not yet been made.


Before deciding on my next movement, I try to imagine what kind of movement it could be. I come up with various options. I don't decide on my first idea.

I am looking for new opportunities that I have not thought of before.


This is the moment when I can surprise myself.The title of the next episode is "Let's go for a walk". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.


15 views0 comments