Search
  • Monika Blaszczak

#3 CHOREOMANIA: Praktykowanie Dystansu // Practising Distance

Updated: Sep 16, 2020

For English version scroll down!


Fizyczne odczucie dystansu w pandemicznym świecie nasila się. Czujemy odległość, która oddziela nas od naszych ukochanych, których pandemia uziemiła w innej części świata.


Arbitralność dystansu dwóch metrów nie doskwiera komuś, kto pragnie utrzymać dystans, by przeżyć.


Ale czy dwa metry nas zbawią? Uratują przed zarazą?


W pandemicznym świecie rozdzieleni kochankowie płaczą, że nie mogą być razem, odliczając dni do końca obowiązującego nakazu izolacji.


W pandemicznym świecie kochankowie płaczą, bo już nie mogą być dłużej razem, odliczając dni do końca obowiązującego nakazu izolacji spędzanego razem w ciasnych czterech ścianach.


Dystans jako współczynnik intymności.


Dystans, jako przestrzeń, jako czas.


W tym odcinku CHOREOMANII popracujemy nad naszymi zdolnościami w odmierzaniu odległości / praktykowaniu dystansu - zdolności, która okazuje się przydatna w każdej wersji pre- i post-pandemicznego świata.


Tytuł następnego odcinka to: "Poszukując Przyjemności". Przesyłajcie proszę nagrania, w których eksplorujecie tę ideę w ruchu.************The physical sensation of the distance in the pandemic world gets stronger. We feel the distance which separates us from our loved ones, which the pandemic made grounded on the other side of the world.

The arbitrariness of the two metres doesn't bother someone who wants to keep the distance to stay alive.


But will the two metres redeem us? Protect us from the plague?

In the pandemic world, the seperated lovers cry because they can't be together, counting down the days until the end of lockdown.


In the pandemic world, the lovers cry because they can't be together anymore, counting down the days until the end of lockdown spent together held tightly by the four walls.

Distance as the quotient of intimacy.


Distance, as space, as time.


In this episode of CHOREOMANIA we'll work on our ability to measure and practise distance - a skill which proved itself useful in every version of the pre- and post-pandemic world.The title of the next episode is "Searching for Pleasure". Please send video recordings, in which you're exploring this idea in movement.

8 views0 comments